10-point Pitch Results: Kent/Gary vs. Dan/Doug

10-point Pitch: Kent/Gary vs. Dan/Doug Score
Kent/Gary Dan/Doug
Game 1 -5 6
Kent bid 5 draw 3 AC 2C 10C 5C out  
Dan pass draw 5 6C QC JC out    
Gary pass draw 5 Lo Jkr KC 7C 8C Hi Jkr out
Doug pass draw 3 4C 9C 3C JS out  
Game 2 1 9
Dan bid 4 draw 4 QC 7C AC JS out  
Gary pass draw 4 KC 4C out    
Doug bid 5 draw 1 2C 5C 3C 9C Hi Jkr Lo Jkr
Kent pass draw 3 JC 6C 8C 10C out  
Game 3 5 5
Gary pass draw 0 lo Jkr 4S 5S 6S 8S JS
Doug pass draw 4 KS 10S out      
Kent pass draw 4 2S JC Hi Jkr out    
Dan bid 4 draw 1 9S AS QS      
Game 4 4 6
Doug bid 5 draw 1 QS 7S 10S JS JC 6S
Kent pass draw 4 8S AS 9S out    
Dan pass draw 5 Hi Jkr 2S KS out    
Gary pass draw 5 4S 3S 5S Lo Jkr out  
Game 5 1 9
Kent pass draw 4 JD QH out      
Dan bid 4 draw 3 10H 4H JH 5H out  
Gary bid 5 draw 2 2H 8H 9H Lo Jkr 3H out
Doug bid 6 draw 3 AH KH 7H Hi Lkr 6 out
Game 6 -4 8
Dan pass draw 1 2C QC 8C Lo Jkr 7C out
Gary pass draw 4 10C 6C Hi Jkr out    
Doug pass draw 4 KC 3C JC out    
Kent bid 4 draw 4 AC JS 4C 5C 9C out
Game 7 10 0
Gary bid 7 draw 0 AD KD 2D 10D 5D 3D
Doug pass draw 5 JH out        
Kent pass draw ? 6D 4D QD JD 9D 7D
Dan pass draw 4 8D Hi Jkr Lo Jkr out    
Game 8 6 4
Doug pass draw 3 6C KC JC QC    
Kent pass draw 2 3C 2C 5C Lo Jkr JS out
Dan bid 4 draw 4 9C 10C Hi Jkr out    
Gary bid 5 draw 2 AC 4C 7C 8C out  
Game 9 3 7
Kent pass draw 4 8S JS out      
Dan bid 5 draw 1 AS 7S 5S 10S Lo Jkr 3S
Gary pass draw 3 9S Hi Jkr KS QS out  
Doug pass draw 5 JC 2S 6S 4S out  
Total 21 54